Záruční podmínky a reklamace


 • Záruční doba a záruční list
  Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele,(záruka 24 měsíců dle občanského zákoníku) nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).
 • Záručná doba na svetelné zdroje (výbojky) je určená výrobcom. Záruka je jeden rok resp. 30.000 najazdených kilometrov vozidla.Dalších 12 mesícu poskytujeme na výrobné vady,napr.: deformovaná patice atd..
 • Reklamace
  V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
 • Postup reklamace
  Pokud chce zákazník reklamovat zboží, zašle e-mail provozovateli, (info@tuningcenter.cz) kde uvede zejména typ výrobku, jeho kód, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).
 • Krátký postup při reklamaci :

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem. (Tel.: 739 752 371 , info@tuningcenter.cz )
  2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
  3. Do zásilky přiložte kopii daňového dokladu a vyplnte reklamační list. Nájdete ZDE.

 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

 1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.
 • Vyřízení reklamace
  Dodavatel či výrobce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb.

Informačne ohledně mimosoudního řešení sporů

Novelou zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele byla od 1. 2. 2016 do právního řádu ČR zavedena možnost mimosoudního řešení soudních sporů, které vznikly mezi podnikateli a spotřebiteli a týkají se kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb .

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně.

Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u podnikatele poprvé. Podnikatel má pak povinnost zúčastnit se mimosoudního řízení jakožto strana sporu (zatímco pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná) a zároveň má povinnost ve lhůtě 15 pracovních dnů od obdržení vyrozumění o zahájení sporu poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu na zahájení mimosoudního spotřebitelského sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno ve lhůtě do 90 dnů od jeho zahájení, u zvlášť složitých sporů pak lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 90 dnů.

 

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.

Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

 

Servis / podpora (cenník)

Diagnostika (elektronika) závady / oprava :

v rámci záruky: zdarma / zdarma

Po skončení záruční lhůty: 200kč / dle cenové nabíky

 


 

GPS NAVIGACE NAVTEQ 4,3"-5"-7"

Aktualizace map: služba / mapy

v rámci záruky: zdarma / doživotne zdarma

Po skončení záruční lhůty: 150kč / doživotne zdarma

 


 

Autorádia S60 :

Aktualizace map: služba / mapy

v rámci záruky: zdarma / zdarma

Po skončení záruční lhůty: 150kč / jednorázove 689kč + doživotne zdarma

Aktualiazace frimware (jestli je potreba, závada, virus atd. 200Kč

 


 

Autorádia S100 :

Aktualizace map: služba / mapy

v rámci záruky: zdarma / zdarma

Po skončení záruční lhůty: 100kč / jednorázove 689kč + doživotne zdarma

Aktualiazace frimware (jestli je potreba, závada, virus atd. 200Kč

 


 

V Praze dne 1.2.2016 Peter Foldes

-jednatel společnosti-

Nákupní košík

Akční nabídka

Žádné slevy

Partneři

E-autodoplnky.cz - Autodoplnky

 

dvd-autoradia.cz - autoradia

 

led-dennisviceni.cz - Denní svícení

 

D2S-výbojky.cz - Xenonové výbojky D2S

 

TOPlist

 

Pagerank

S-Rank
Alexa Rank